Tietosuoja:

  TIETOSUOJASELOSTE MULTIPAK FINLAND OY

 1. Rekisterin pitäjä:
  Multipak Finland Oy
  Y-tunnus: 0728360-5
  Kuparikatu 42
  20380 Turku
  Sähköposti: info@multipak.fi
  puh. 02-2550111, arkisin klo 9-16.
 2. Rekisterin nimi
  Asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu osarekistereistä.
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste
  Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon ja kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin, laskutukseen ja perintään, sekä muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden suorittamiseen. Tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvän oikeutetun edun toteuttamisessa, paitsi jos henkilötietojen suojaa edellyttävät seikat tai perusoikeudet syrjäyttävät oikeutetun edun. Tietojen käsittely voi perustua myös yhteen tai useampaan tarkoitukseen annettuun suostumukseen. Tietoja säilytetään niin pitkään kun em. perusteet ovat voimassa, huomioiden kuitenkin rekisterin pitäjään kohdistuva pakottava lainsäädäntö.
 4. Rekisterin tietosisältö
  Asiakasrekisterin sisältämät tiedot: Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö, y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutusosoite, toimitusosoite, tilaus-, toimitus- ja laskutustapahtumat.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  Pääasiallinen tietolähde on rekisteröityjen itse toimittamat tiedot tarjouspyynnön, tilauksen tai yhteydenottopyynnön yhteydessä. Yritysasiakkaiden ilmoittamat tiedot saatetaan tarkastaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) ja / tai Asiakastiedolta. Kuluttaja-asiakkaiden tietoja ei erikseen tarkasteta väestötietojärjestelmästä.
 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterin tietoja (asiakkaan nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö, maksuehto, asiakkaan pankkiyhteys, laskun muut tiedot) voidaan luovuttaa laskunvälityksestä ja perinnästä vastaaville luotetuille kumppaneille. Samaten tilausten toimittamisessa tarvittavia rekisterin tietoja (vastaanottajan nimi, yhteystiedot, toimitusosoite) voidaan luovuttaa rahdin kuljetuksesta vastaaville luotetuille kumppaneille. Rekisterin tietoja ei muutoin luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien mahdolliset viranomaisten tietopyynnöt.
 7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteri muodostuu osarekistereistä. Manuaalisessa muodossa rekisterin tietoja säilytetään arkistossa, joka sijaitsee lukituissa ja valvotuissa tiloissa ja joihin on rajattu pääsy. Sähköinen rekisteri on suojattu salasanoin ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisterin tietoja voivat käyttää sellaiset Multipak Finland Oy:n työntekijät, jotka tarvitset tietoja työtehtävissään kohdan 4 tarkoituksiin. Vaitiolovelvollisuus sitoo kyseisiä henkilöitä. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti.
 9. Automaattinen tietojen käsittely ja profilointi
  Asiakasrekisterin tietoja ei käsitellä tai profiloida automaattisesti.
 10. Verkkosivun multipak.fi tietosuojaseloste:
  Sivuston palveluntarjoajana toimii Fonecta / Vilperi. Sivusto on ssl-suojattu.
  Sivuston tietosuojaseloste:
  ”Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely
  Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla kirjautumista vaativa osio. Verkkopalvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/
  Tunnistetiedot talletetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.
  Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää yhteydenottolomakkeen kautta. Jos
  palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna. Yhteydenottolomakkeen kautta lähetetyt viestit arkistoituvat palveluun. Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista voida tällöin täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluonteisten tietojen osalta.
  Rekisterin ylläpitäjänä toimii verkkosivuston haltija."
 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää saada tietoonsa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot, tietojensa oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn on tehtävä pyyntö em. asioiden suhteen kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html)